Küsitlus: 64% Euroopa Liidu elanikest toetab tingimusteta põhisissetuleku ideed
ID
167
Küsitlus: 64% Euroopa Liidu elanikest toetab tingimusteta põhisissetuleku ideed

poll-eu-survey-basic-income

Esimene tervet Euroopa Liitu hõlmav arvamusuuring tingimusteta põhisissetuleku kohta näitab, et ligi kaks kolmandikku euroliidu elanikest toetab seda.

Esialgse kokkuvõtte järgi (pdf kujul siin) on 58% EL elanikest teadlikud põhisissetuleku ideest ning 64% hääletaks selle poolt, kui referendum peaks toimuma praegu.

Uuringu viis läbi Berliinis paiknev uuringufirma Dalia Research programmi e28 raames, mille eesmärk on teada saada, “mida Euroopa mõtleb”.  e28 küsitlusi erinevatel teemadel korraldatakse iga poole aasta tagant. Küsitlustes osaleb 10 000 inimesest koosnev esinduslik valim. Küsitlused toimuvad reaalajas nutitelefonide või arvutite kaudu, kusjuures vastajad ei tea küsitluse teemat ette.

poll-eubi-support poll-eubi-familiar

Küsimustikus selgitati, et põhisissetulek on “tulu, mida valitsus maksab ilma eeltingimusteta igale üksikisikule sõltumata sellest, kas ta teeb palgatööd ning olenemata sellest, kas ja milliseid tulusid saab ta teistest allikatest. See vahetab välja ülejäänud sotsiaaltoetused ning on piisavalt suur inimese põhivajaduste (toit, eluase jne) rahuldamiseks.”

24% vastanutest väitsid, et hääletaksid põhisissetuleku idee vastu, 12% arvas, et ei hääletaks üldse. Muu hulgas näitavad tulemused korrelatsiooni teadlikkuse ja toetuse vahel – mida rohkem teab inimene põhisissetuleku ideest, seda tõenäolisemalt ta seda ideed ka toetab:

poll-eubi-corelation

Suurematest EL riikidest toetatakse põhisissetuleku ideed kõige enam Hispaanias ja Itaalias (põhisissetuleku poolt hääletanuks vastavalt 71% and 69% vastanutest, kui referendum toimunuks aprillis). Järgnevad Saksamaa ja Poola (63%), Suurbritannia (62%) ja Prantsusmaa (58%). Väiksema rahvaarvuga riikide toetusprotsenti aga eraldi välja ei tooda, kuna nende vastajaskonda peetakse liiga väikeseks, et omada mingit statistilist tähtsust.

 poll-eubi-countries

Inimestelt küsiti ka seda, millised on nende suurimad lootused ja hirmud seoses põhisissetulekuga. Kõige tõsiseltvõetavamaks pooltargumendiks peeti seda, et põhisissetulek “vähendaks põhilist rahamuret” (40%) ja looks senisest võrdsemaid võimalusi (31%). Põhisissetulekuaktivistide üllatuseks peeti bürokraatia ja riigi haldusmahukuse vähendamist kõige vähemolulisemaks pooltargumendiks (16%).

poll-eubi-effectsTööst loobuks vaid 4%

Kõige enam kartsid vastanud seda, et põhisissetulek julgustab inimesi tööst loobuma (43%). Samal ajal oli vaid 4% neid, kes kinnitasid, et nad tõepoolest lakkaksid töötamast. Lisaks vastas 7%, et nad vähendaksid oma tööaega. Sama palju oli neid, kes arvasid, et otsivad uue töö. Umbes 34% küsitletutest leidis, et põhisissetulek ei mõjuta nende tööalaseid valikud, 15% oli neid, kes veedaks rohkem aega oma perekonnaga.

Ka jaanuarikuus Šveitsis läbi viidud küsitlus  näitas, et valdav osa inimestest tahaks töötada ka juhul, kui neil põhivajadusi kattev raha niikuinii käes on.

Hirmude ja vastuväidete pingereas järgnesid kartus, et tingimusteta põhisissetulekust saab immigratsioonimagnet (34%), et põhisissetulekut ei ole võimalik kehtestada (32%) ning et “toetust peaksid saama üksnes need, kes seda vajavad (32%).

Arvamusküsitlusi tingimusteta põhisissetuleku kohta on seni korraldatud EL riikides eraldi. Märkimisväärselt suurt toetust on avaldatud P  Prantsusmaal (60%), Kataloonias (72%) ja  Soomes (67%). Dalia Research on aga esimene kogu euroliitu hõlmava uuringu läbiviija.

Allikas: BIEN, Stanislas Jourdan