Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on valitud kõik kolm sihtrühma (kogu elanikkond) ning rahastamisallikad, mis on reaalselt olemas ja asjakohased, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. Sihtrühmadeks jaotamisest vt kommentaari allpool.

Kalkulaator on loodud lähtudes järgmistest eeldustest:

 • maksudest kasutatakse kodanikupalga rahastamisel vaid (vajadusel täiendavaid) üksikisiku makse 
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse (sel juhul jääb senine perehüvitiste süsteem alles)
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga täiel määral, osaliselt (kahanev pensionilisa ja vastav kokkuhoid) või üldse mitte
Peamised lähteandmed
Kpv-kell
2022-07-12 01:25:33
id
2022
418.40
255.7562
2062502468.29
747916
14732443199.77
1331796
324318
259562
995356071.2592
Kommentaarid
Valik võimalikke kärpekohti

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. Äramärgitud näitajad lähevad kalkulatsioonis arvesse. Lehe avanedes on kohe ära märgitud need tuluallikad/kärpekohad, mis on kindlalt teada ja mida kindlasti tuleks arvestada. Teisi märkides või märkeid eemaldades saad ettekujutuse, mismoodi lisarahastus või kokkuhoid mõjutaks maksumäärasid. 

Võimalikud kärpekohad Summa (EUR)
Peretoetused: kõik asendatavad, v.a. van. hüv.

302707699.00
Tööturumeetmed
Töötutoetus, töötuskindlustushüvitised,
töövõimetoetus,
50% Töötukassa tegevuskuludest

541245417.67
Pensioni baasosa ja rahvapension

997123858.11
Peretoetused: vanemahüvitis

330386113.00
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

500000000.00

Kui kodanikupalk oleks . aastal (olnud) eurot kuus

( aastas) inimesele ja seniseid kulutusi kärbitud euro võrra - mida oleks (olnud) selleks vaja?

 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (kummalgi juhul ilma maksuvaba osata)

Kuid tegelik maksukoormus on alati kodanikupalga võrra väiksem. Seega - mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda ütleb allpool olev kalkulaator, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

Maksustatav tulu (nt töötasu)

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...

help1
help2
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)


Maksutulude jaotumine

Praegu kehtiva korra järgi: brutopalk

Tööjõukulude kogu ulatuses, st hõlmab ka töötasule lisanduvat sotsiaalmaksu

Kui kodanikupalk kehtiks praegu: kodanikupalk , brutopalk eurot

Kodanikupalk ja tööandjalt saadud netotulu on siin kokku liidetud. Riigipoolne lisa tuuakse eraldi esile siis, kui kodanikupalk ületab maksude summa.