Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on valitud kõik kolm sihtrühma (kogu elanikkond) ning rahastamisallikad, mis on reaalselt olemas ja asjakohased, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. Sihtrühmadeks jaotamisest vt kommentaari allpool.

Kalkulaator on loodud lähtudes järgmistest eeldustest:

 • maksudest kasutatakse kodanikupalga rahastamisel vaid (vajadusel täiendavaid) üksikisiku makse 
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse (sel juhul jääb senine perehüvitiste süsteem alles)
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga täiel määral, osaliselt (kahanev pensionilisa ja vastav kokkuhoid) või üldse mitte
Peamised lähteandmed
Kpv-kell
2023-01-14 18:45:13
id
2023
499.56
317.9193
2424000000.00
754718
17314617977.00
1365884
325516
285650
1241853826.3056
Kommentaarid
Tulumaks kokku: suvine majandusprognoos 2023
Deklareeritud tulu: mitteametlik ja kõige optimistlikum prognoos, rajatud eeldusele, et deklareertud tulu ja tulumaksu proportsioonid on samad mis 2022. Teised variandid: 1) 14222408026.76 - 2023 suveprognoosi KOV osa põhjal - kui 1,701 mlrd on 11,96%; 2) 16425172630,80 - majandusprognoosi muutuste järgi ehk 2023 prog. vs 2022 eelarve

Elanike kategooriad:
Teised, sh lapsed: alates 2023 ainult lapsed vanuses 0-19 aastat
Pensionisaajad: kõik, kes saavad mõnd riiklikku pensioni, sõltumata liigist (enne viimast parandust oli 318800).
Tulumaksu maksjate arv: alates 2023. aasta andmetest kõik need, kes ei ole lapsed vanuses kuni 19a ega saa ühtki riiklikku pensioni. Ei oma selles kalkulaatoris määravat tähtsust.
Valik võimalikke kärpekohti

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. Äramärgitud näitajad lähevad kalkulatsioonis arvesse. Lehe avanedes on kohe ära märgitud need tuluallikad/kärpekohad, mis on kindlalt teada ja mida kindlasti tuleks arvestada. Teisi märkides või märkeid eemaldades saad ettekujutuse, mismoodi lisarahastus või kokkuhoid mõjutaks maksumäärasid. 

Võimalikud kärpekohad Summa (EUR) Märkus
Peretoetused: kõik asendatavad, v.a. van. hüv.

483851763.00
SKA statistika põhjal Peretoetuste 2023.a eelarve oli 479 mln
">SKA statistika põhjal Peretoetuste 2023.a eelarve oli 479 mln
Tööturumeetmed
Töötutoetus, töötuskindlustushüvitised,
töövõimetoetus,
50% Töötukassa tegevuskuludest

696539875.00
TK eelarve
Pensioni baasosa ja rahvapension

1241853826.31
Lähtub pensionisaajate koguarvust SKA statistikas
Peretoetused: vanemahüvitis

350262384.00
SKA statistika. RE seletuskirjas oli 375115000.00
">SKA statistika. RE seletuskirjas oli 375115000.00
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

10000000.00
Näidisandmed
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

50000000.00
Näidisandmed
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

100000000.00
Näidisandmed
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

500000000.00
Näidisandmed
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

1000000000.00
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

5000000000.00
Kanepiaktsiis
Teoreetiline, vt https://ekspress.delfi.ee/artikkel/72796685/eesti-voiks-kasvatada-kaks-tonni-kanepit-aastas

26000000.00
26000000.00 näiteks - https://ekspress.delfi.ee/artikkel/72796685/eesti-voiks-kasvatada-kaks-tonni-kanepit-aastas
">26000000.00 näiteks - https://ekspress.delfi.ee/artikkel/72796685/eesti-voiks-kasvatada-kaks-tonni-kanepit-aastas
Kultuuristipendiumid

4326640.61
Hinnanguline number olemas vaid kultuuristipendiumide kohta
Pensionilisa kahanemisest tekkiv kokkuhoid
Kui pensionilisa ehk kodanikupalga ja pensioni baasosa vahe kahaneb iga täiendava pensionieuro kohta nt 50 senti.

500000000.00
Hinnanguline
Perehüvitiste lihtsustumisest tulenev kokkuhoid

0.00
Mõtte kaotavate kulutuste summa juhul, kui kehtib vaid lapse kodanikupalk.

Kui kodanikupalk oleks . aastal (olnud) eurot kuus

( aastas) inimesele ja seniseid kulutusi kärbitud euro võrra - mida oleks (olnud) selleks vaja?

 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (kummalgi juhul ilma maksuvaba osata)

Kuid tegelik maksukoormus on alati kodanikupalga võrra väiksem. Seega - mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda ütleb allpool olev kalkulaator, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

Maksustatav tulu (nt töötasu)

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...

help1
help2
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)


Maksutulude jaotumine

Praegu kehtiva korra järgi: brutopalk

Tööjõukulude kogu ulatuses, st hõlmab ka töötasule lisanduvat sotsiaalmaksu

Kui kodanikupalk kehtiks praegu: kodanikupalk , brutopalk eurot

Kodanikupalk ja tööandjalt saadud netotulu on siin kokku liidetud. Riigipoolne lisa tuuakse eraldi esile siis, kui kodanikupalk ületab maksude summa.