Saajate ringi valikust sõltub, milliseid kärpekohti saate kodanikupalga täiendavaks rahastamiseks ja lisamaksude vähendamiseks valida. Vaikimisi on valitud kõik kolm sihtrühma (kogu elanikkond) ning rahastamisallikad, mis on reaalselt olemas ja asjakohased, kuid kui näiteks eemaldada pensionisaajad, siis pole ka pensioni baasosa kärpekohana asjakohane ning seda enam valida ei saa. Sihtrühmadeks jaotamisest vt kommentaari allpool.

Kalkulaator on loodud lähtudes järgmistest eeldustest:

 • maksudest kasutatakse kodanikupalga rahastamisel vaid (vajadusel täiendavaid) üksikisiku makse 
 • alaealised kas saavad täiskasvanutega võrdset kodanikupalka (vaikimisi) või ei saa üldse (sel juhul jääb senine perehüvitiste süsteem alles)
 • pensionide baasosa kas suurendatakse kodanikupalgaga võrdseks / asendatakse kodanikupalgaga täiel määral, osaliselt (kahanev pensionilisa ja vastav kokkuhoid) või üldse mitte
UBI_MODEL_BASE_DATA_MAIN
Date & time
2024-03-01 14:01:28
id
2024
545.52
354.9887
2491888000.00
706181
17922019507.00
1366491
364266
296044
1551723765.5304
Comments
Esialgsed, sh kaudsed ehk tuletatud andmed.
Rahvaarv seisuga 01.01.2024 (lõplikud andmed ilmuvad mais)
Lapsed ja pensionisaajad - Statistikaameti andmed 2023. aasta kohta (vanuserühmad 0-19 ja alates 60).
Standardkulud lapsele - tarbijahinnaindeksi kasvule toetuv prognoos, milliseks see kujuneb pärast aprillikuist indekseerimist. Kuni indekseerimiseni kehtivad standardkulutused on korrutatud tarbijahinnaindeksi kasvuga (499,56 x 1,092).
Tulumaksu laekumine - RE seletuskirjast.
Deklareeritav tulu - tuletatud eeldusel, et KOV-le ülekantav osa tulumaksust (1856000000) moodustab sama suure osakaalu deklareeritud tuludest nagu 2022. aastal (10,36%).
ubi_cost_cut_opt_values

Loetelu võib aja jooksul täiendeda ja muutuda sõltuvalt sellest, milliseid andmeid on võimalik aruannetest või prognoosidest lisada. Äramärgitud näitajad lähevad kalkulatsioonis arvesse. Lehe avanedes on kohe ära märgitud need tuluallikad/kärpekohad, mis on kindlalt teada ja mida kindlasti tuleks arvestada. Teisi märkides või märkeid eemaldades saad ettekujutuse, mismoodi lisarahastus või kokkuhoid mõjutaks maksumäärasid. 

UBI_COST_CUTTING_OPTS_ID VALUE_EUR
Tööturumeetmed
Töötutoetus, töötuskindlustushüvitised,
töövõimetoetus,
50% Töötukassa tegevuskuludest

773782158.00
Pensioni baasosa ja rahvapension

1389686300.81
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

100000000.00
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

50000000.00
Erinevad / määramata tuluallikad / kärpekohad

500000000.00
Pensionilisa kahanemisest tekkiv kokkuhoid
Kui pensionilisa ehk kodanikupalga ja pensioni baasosa vahe kahaneb iga täiendava pensionieuro kohta nt 50 senti.

500000000.00
Perehüvitised
Juhuks, kui pole andmeid hüvitiste jagunemise kohta

950781000.00

Kui kodanikupalk oleks . aastal (olnud) eurot kuus

( aastas) inimesele ja seniseid kulutusi kärbitud euro võrra - mida oleks (olnud) selleks vaja?

 • Vajalik kate bruto:
 • Vajalik kate neto:
 • Üksikisiku maksude variandid selle katmiseks:
  1. senine tulumaks asendatakse % ühtlase maksuga
  2. senine tulumaks jääb, nagu on, lisatakse uus maksukiht %
  (kummalgi juhul ilma maksuvaba osata)

Kuid tegelik maksukoormus on alati kodanikupalga võrra väiksem. Seega - mida tähendavad need protsendinumbrid tegelikult ühe või teise palganumbri korral? Seda ütleb allpool olev kalkulaator, mille loomisel on aluseks ja eeskujuks võetud kalkulaator.ee palgakalkulaator.

Maksustatav tulu (nt töötasu)

Kui alljärgnev summa, mille sisestad, oleks ...

help1
help2
help3
 €

Täiendavad andmed (vajadusel) 
help4


 
help5
 €
 
help6
 €

Mahaarvamised

 
help7
 
help8
 
help9
 
help10

Tulemus

Vali, mis tuleb arvutamisel aluseks võtta (mida lugeda 100 protsendiks):

Näitaja

Senise korra järgi

Kodanikupalgaga

Tööandja kulu kokku (palgafond):
(%)
(%)
Sotsiaalmaks:
0.00 (0.00%)
0.00 (0.00%)
Töötuskindlustusmakse (tööandja):
(0.00%)
(0.00%)
Brutopalk:
(%)
(%)
Kogumispension (II sammas):
(%)
(%)
Töötuskindlustusmakse (töötaja):
(%)
(%)
Tulumaks:
(%)
(%)
Variant 1 - ühtekuuluvusmaks:
(%)
Variant 2 - üks ja ainus tulumaks:
(%)
(%)
Neto tööandjalt:
(%)
(%)
Netotulu kokku:
(%)
(%)
Brutomaksukoormus:
(%)
(%)
Riigilt tagasi (kodanikupalk):
0.0 (0.0%)
(%)
Tegelik (neto) maksukoormus:
(%)
(%)


Maksutulude jaotumine

Praegu kehtiva korra järgi: brutopalk

Tööjõukulude kogu ulatuses, st hõlmab ka töötasule lisanduvat sotsiaalmaksu

Kui kodanikupalk kehtiks praegu: kodanikupalk , brutopalk eurot

Kodanikupalk ja tööandjalt saadud netotulu on siin kokku liidetud. Riigipoolne lisa tuuakse eraldi esile siis, kui kodanikupalk ületab maksude summa.